Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Số điện thoại : 84 4 35764558/  máy lẻ 301

Số fax : 84 4 35760750

Email: tochucbvlk@gmail.com

1. Lịch sử hình thành:

- Phòng Tổ chức cán bộ là phòng chức năng nghiệp vụ của Bệnh viện Lão khoa Trung ương được thành lập sau khi Viện Lão khoa tách ra từ Bệnh viện Bạch Mai năm 2006 theo Quyết định số 1741/QĐ-BYT ngày 16/5/2006 của Bộ Y tế về việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Lão khoa Quốc gia (nay là Bệnh viện Lão khoa TW). Đến nay Phòng TCCB đã thành lập và hoạt động được trên 14 năm.

2. Mô hình tổ chức

                                                            

                                                                    ThS. Tạ Mỹ Vân

                                                            Trưởng phòng Tổ chức cán bộ

                                                                    Tập thể phòng Tổ chức cán bộ

2. 1 Tổng số nhân sự hiện có: 05, trong đó: 01 Trưởng phòng và 04 chuyên viên

2. 2 Trang thiết bị:

- Phòng TCCB được sử dụng 02 phòng làm việc, 01 phòng Trưởng phòng, 01 phòng làm việc chung của các chuyên viên;

- Được trang bị đầy đủ các thiết bị văn phòng cơ bản cần thiết phục vụ công việc

3. Chức năng, nhiệm vụ:

- Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện, theo quy định của Quy chế Bệnh viện được ban hành năm 1997 của Bộ Y tế, cụ thể:

- Căn cứ nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

- Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách cùa Nhà nước, của ngành y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

- Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

- Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với giám đốc xem xét, giải quyết.

Ngoài công tác Tổ chức cán bộ, phòng còn đảm nhận vai trò Văn phòng Đảng ủy Bệnh viện do chuyên viên của phòng kiêm nhiệm, với các nhiệm vụ: Công tác tổ chức Đại hội Đảng; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, kiện toàn cán bộ; công tác tuyên truyền, dân vận, kiểm tra, giám sát Đảng; xây dựng báo cáo định kỳ và đột xuất; thu, nộp Đảng phí; thủ tục kết nạp, chuyển đảng chính thức, tiếp nhận đảng viên đến, chuyển sinh hoạt đảng đi; khen thưởng, kỷ luật Đảng, đánh giá, phân loại đảng viên; thủ tục đề nghị tặng Huy hiệu Đảng; quản lý, lưu trữ công văn đi, đến của Đảng bộ

4. Thành tích đạt được: 

4.1 Thành tích về chuyên môn:

Về công tác Tổ chức cán bộ:

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng, từ khi thành lập đến nay, phòng đã thực hiện tốt các công tác của Bệnh viện do phòng đảm nhận: công tác tổ chức: việc thành lập mới, đổi tên các khoa phòng mới thuộc Bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng xây dựng Quy chế hoạt động theo quy định; là đầu mối chủ trì, phối hợp với phòng KHTH, TCKT tham mưu, xây dựng Quy chế Tổ chức hoạt động của Bệnh viện (được Bộ Y tế phê duyệt năm 2019).

Về công tác cán bộ: căn cứ và các văn bản quy phạm pháp luật, phòng đã tham mưu Lãnh đạo Bệnh viện thực hiện tốt các mảng công việc: tuyển dụng, quản lý nhân lực toàn Bệnh viện, thực hiện điều chuyển, chấm dứt HĐLV, HĐLĐ; thực hiện tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Bệnh viện; Phối hợp với Vụ TCCB, Bộ Y tế thực hiện quy trình bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện theo đúng quy định; công tác bảo vệ chính trị được bảo đảm, không để xảy ra bất ổn định, khiếu nại, tố cáo tại Bệnh viện; các chế độ, chính sách, lao động, tiền lương được thực hiện đầy đủ theo quy định, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; công tác đào tạo nhân lực được chú trọng, đảm bảo nguồn nhân lực về chất lượng và đủ về số lượng, tham mưu xây dựng và ban hành Quy chế Đào tạo năm 2018, Quy chế Tuyển dụng năm 2019, Quy chế nâng bậc lương thường xuyên và trước thời hạn năm 2019, Quy chế Dân chủ năm 2013, kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018, 2020; Đề án Vị trí việc làm được phê duyệt năm 2020; tham mưu thực hiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp hàng năm đối với viên chức ngành y tế và các Chức danh nghề nghiệp khác; Công tác quản lý hồ sơ nhân lực được thực hiện tốt, đảm bảo tính bảo mật và thực hiện đúng các quy định về khai thác, bổ sung hồ sơ hàng năm; công tác thi đua, khen thưởng ngày càng được thực hiện theo nề nếp, đảm bảo xét đúng thành tích và khen thưởng theo tiêu chuẩn đã được quy định…

Về công tác Văn phòng Đảng ủy:

Tham mưu tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Bệnh viện; hướng dẫn, phối hợp tổ chức Đại hội các Chi bộ thuộc Đảng bộ Bệnh viện các nhiệm kỳ;

Tham mưu xây dựng, ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bệnh viện; Tham mưu ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Bệnh viện sau Đại hội Đảng bộ Bệnh viện;

Hoàn thin và cp nht h sơ đảng viên đánh giá, phân loi đảng viên hàng năm theo quy định;

Xây dựng Báo cáo việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ, Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát 06 tháng, 1 năm và các báo cáo định kỳ, đột xuất khác theo quy định;

Thực hiện thu, nộp đảng phí hàng quý tại đảng bộ và Quận ủy Đống Đa;

Hàng năm, thực hiện thủ tục, hướng dẫn thực hiện kết nạp đảng viên, tiếp nhận, chuyển sinh hoạt Đảng đi;

Thực hiện thủ tục đề nghị tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng đối với các  đảng viên đủ điều kiện;

Tham dự các cuộc họp báo cáo viên thường kỳ, Hội nghị, tập huấn theo quy định; đăng ký mua và nhận tài liệu sinh hoạt Đảng thường kỳ hàng tháng;

4.2. Thành tích về Thi đua, khen thưởng

Từ khi được thành lập và hoạt động cho đến nay, phòng TCCB đã đạt được nhiều thành tích và được Bệnh viện, Bộ Y tế ghi nhận bằng nhiều hình thức thi đua, khen thưởng, cụ thể:

Đối với tập thể phòng:

+ Được tặng Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện: năm 2014, 2015, 2019;

+ Được Tặng Bằng khen của Bộ Y tế: năm 2015, 2017, 2018;

+ Được công nhận Tập thể Lao động xuất sắc: liên tục từ năm 2014 – 2019

- Đối với cá nhân: hàng năm, phòng đều có các cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sơ; được Giám đốc Bệnh viện tặng giấy khen; được Bộ Y tế tặng Bằng khen.

5. Định hướng phát triển:

Phát huy hơn nữa những mặt đạt được, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của phòng theo Quy chế Bệnh viện và theo sự phân công của Ban Giám đốc Bệnh viện.

Về công tác tổ chức: Ổn định cơ cấu tổ chức, tham mưu cho BGĐ thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Bệnh viện theo tình hình thực tế phù hợp với Quy chế Tổ chức và hoạt động đã được phê duyệt;

Về công tác nhân sự: Tham mưu cho BGĐ thực hiện các công tác tuyển dụng, sử dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp… đảm bảo đúng các quy định của pháp luật, số lượng và chất lượng nhân sự đáp ứng tốt yêu cầu công việc theo Đề án Vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Về công tác lao động, tiền lương: Tham mưu cho BGĐ thực hiện đúng và đầy đủ các chính sách về lao động, tiền lương của Nhà nước và của ngành Y tế, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động; phối hợp với các đơn vị trong Bệnh viện tham mưu xây dựng cơ chế đãi ngộ, phương án phân phối thu nhập tăng thêm cho người lao động công bằng, hợp lý, khuyến khích người lao động; tham mưu xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Về công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tập thể và viên chức, người lao động trong Bệnh viện để kịp thời giải quyết các vướng mắc nếu có, giữ vững ổn định và duy trì mối quan hệ đoàn kết, hợp tác tốt giữa các đơn vị và cá nhân trong Bệnh viện.

Thực hiện tốt công tác văn phòng Đảng ủy theo hướng dẫn của Quận ủy Đống Đa và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương.