Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm
Hội Lão khoa Việt Nam