Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Số điện thoại: 024.35764558 (máy lẻ 305)

1. Lịch sử hình thành:

Phòng Tài chính Kế toán (TCKT) là phòng chức năng nghiệp vụ của Bệnh viện Lão khoa Trung ương, được thành lập sau khi Viện Lão khoa tách ra từ Bệnh viện Bạch Mai năm 2006 theo Quyết định số 1741/QĐ-BYT ngày 16/5/2006 của Bộ Y tế về việc Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Lão khoa Quốc gia (nay là Bệnh viện Lão khoa TW). Đến nay Phòng TCKT đã thành lập và hoạt động được trên 14 năm.

2. Mô hình tổ chức:

                                                              

                                                                         Trưởng phòng

                                                                 Nguyễn Thị Thanh Thủy

                 

                                                                    Tập thể phòng Tài chính Kế toán

Tổng số nhân sự hiện có: 17

Trình độ: Thạc sĩ: 02, cử nhân TCKT: 15

3. Chức năng nhiệm vụ:

- Thực hiện quản lý tài chính, kế toán đối với toàn bộ nguồn kinh phí của Bệnh viện, nguồn dự toán ngân sách Nhà nước giao.

- Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập dự toán ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện khi kế hoạch được phê duyệt.

- Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.

- Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của Bệnh viện.

- Tổ chức thực hiện công tác kế toán trong bệnh viện theo đúng quy định nguyên tắc chế độ kế toán đảm bảo phục vụ chi tiêu thường xuyên, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tổ chức công tác thu viện phí, đảm bảo thu đúng thu đủ, thanh toán chế độ cho người bệnh được hưởng bảo hiểm y tế kịp thời, chính xác.

- Tổ chức, hướng dẫn, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát công tác tài chính kế toán về hoạt động thu chi tài chính, quản lý vật tư, tài sản của Bệnh viện.

- Kiểm kê định kỳ, đột xuất tiền, tài sản của Bệnh viện, theo dõi đối chiếu giữa thực tế và sổ sách kế toán.

- Phối hợp giao nhận, điều chuyển tài sản trong bệnh viện và tham gia công tác thanh lý tài sản của bệnh viện.

- Lập Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí trình Giám đốc phê duyệt nộp cơ quan cấp trên.

- Quản lý chi tiêu, thanh quyết toán mọi hoạt động từ các nguồn kinh phí.

- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

- Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, làm các báo cáo theo yêu cầu của Ban giám đốc, Bộ y tế.

- Chịu sự kiểm tra, thanh tra, kiểm toán về nghiệp vụ tài chính kế toán từ các cơ quan chức năng và các đoàn thanh tra, kiểm toán.

4.Thành tích đạt được

4.1 Thành tích về chuyên môn:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phòng đã chủ động tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo bệnh viện những vấn đề liên quan tới chuyên môn nghiệp vụ: công tác tài chính kế toán, quản lý chặt chẽ các khoản thu chi, công tác theo dõi, hạch toán kế toán chi tiết đến từng khoa phòng, đánh giá hiệu quả của các khoa phòng làm cơ sở cho việc tính toán, chi trả thu nhập tăng thêm theo tinh thần Nghị định 43/2006/NĐ-CP, đáp ứng kịp thời tự chủ tài chính trong giai đoạn mới.

- Thường xuyên cập nhật các quy định mới của Nhà nước về chế độ hạch toán kế toán, cập nhật kịp thời các thông tư hướng dẫn về chế độ thanh toán đảm bảo thanh toán đúng quy định của Nhà nước.

4.2 Thành tích về thi đua khen thưởng:

 Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành

2015

Tập thể lao động xuất sắc năm 2015

Quyết định số 716/QĐ-BYT ngày 29/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế

2016

Tập thể lao động xuất sắc năm 2016

Quyết định số 347/QĐ-BYT ngày 7/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế

2017

Tập thể lao động xuất sắc năm 2017

Quyết định số 1916/QĐ-BYT ngày 22/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế

2018

Tập thể lao động xuất sắc năm 2018

Quyết định số 804/QĐ-BYT ngày 05/3/2019 của Bộ Y tế

2019

Tập thể lao động xuất sắc năm 2019

Quyết định số       /QĐ-BYT ngày    /   /2020 của Bộ Y tế

Hình thức khen thưởng: 

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành

2012

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế

Quyết định số 1200/QĐ-BYT ngày 11/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế

2016

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế

Quyết định số 1692/QĐ-BYT ngày 03/05/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế

2018

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế

Quyết định số 1427/QĐ-BYT ngày 22/04/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế

 5. Định hướng phát triển:

- Tham mưu tốt hơn nữa cho Ban Giám đốc trong công tác quản lý tài chính, phát triển kinh tế y tế tại Bệnh viện.

- Cân đối thu chi, kiểm soát tốt doanh thu, chi phí đảm bảo nguồn chi thường xuyên

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế chi trả TNTT, phương án hạch toán chi tiết từng khoa phòng.