Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Department of Information Technology)

Điện thoại: 024 35764558 Ex:123

Email: cntt.bvlktw@gmail.com

1. Lịch sử hình thành

Phòng Công nghệ Thông tin (CNTT) là một trong những phòng chức năng nghiệp vụ của Bệnh viện Lão khoa Trung ương, được thành lập theo Quyết định số 1012/QĐ-BVLK ngày 19/12/2016 của Bệnh viện Lão khoa Trung ương về việc thành lập phòng Công nghệ Thông tin.

2. Cơ cấu tổ chức

                                               

                                  Trưởng phòng: ThS.Nguyễn Chiến Thắng

Phòng Công nghệ Thông tin hiện có 6 cán bộ nhân viên, trong đó: 1 trưởng phòng, 5 nhân viên.

        

                                           Tập thể cán bộ, nhân viên phòng Công nghệ thông tin

3. Thành tích đạt được

 Từ khi thành lập đến nay, phòng Công nghệ Thông tin luôn nhận được sự  quan tâm, chỉ đạo rất tận tình và trực tiếp của Lãnh đạo Bệnh viện. Tập thể phòng luôn đoàn kết nhất trí và nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.