Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm

Chụp cộng hưởng từ có được thanh toán BHYT?

Hỏi: Tôi đăng ký nơi khám, chữa bệnh ban đầu tại Trung tâm y tế phường. Tôi bị đau lưng muốn đến khám bệnh tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương vì được biết Bệnh viện Lão khoa Trung ương có máy chụp MRI công nghệ cao và nhiều chuyên gia y tế. Vậy, tôi có được BHYT chi trả cho chi phí chụp MRI không?

Đáp:

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28/9/2016 của Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT và Danh mục Dịch vụ kỹ thuật y tế có quy định cụ thể điều kiện thanh toán ban hành kèm theo Thông tư thì dịch vụ kỹ thuật chụp cộng hưởng từ (MRI) được quỹ BHYT thanh toán khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh mục thực hiện tại Bệnh viện;

- Được thực hiện theo đúng quy trình chuyên môn do cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Được cấp có thẩm quyền phê duyệt giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT;

- Được Giám đốc Bệnh viện (hoặc người được ủy quyền) phê duyệt hoặc có hội chẩn, đồng thời thuộc các trường hợp được chỉ định chụp MRI do Giám đốc Bệnh viện quy định và gửi cơ quan BHXH.

Nguồn: http://chinhsachonline.chinhphu.vn/Chi-tiet-cau-hoi/Chup-cong-huong-tu-co-duoc-thanh-toan-BHYT/28630.vgp