Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm

Thẻ BHYT bị thu hồi, tạm giữ trong trường hợp nào

Hỏi: Thẻ BHYT bị thu hồi, tạm giữ trong trường hợp nào ?

Đáp: Thẻ BHYT bị thu hồi, tạm giữ trong trường hợp (Điều 20 Luật BHYT): 1. Thẻ BHYT bị thu hồi:

– Gian lận trong việc cấp thẻ BHYT.

– Người có tên trong thẻ không tiếp tục tham gia BHYT.

  1. Thẻ BHYT bị tạm giữ:

– Sử dụng thẻ BHYT của người khác.

– Người có thẻ BHYT bị tạm giữ có trách nhiệm đến nhận lại thẻ và nộp phạt

theo quy định của pháp luật.

Link nguồn: https://kcb.vn/vanban/giai-dap-100-cau-hoi-ve-chinh-sach-bao-hiem-y-te