Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm

Tranh chấp về BHYT là gì và cách thức giải quyết tranh chấp được quy định thế nào?

Hỏi: Tranh chấp về BHYT là gì và cách thức giải quyết tranh chấp được quy định thế nào?

Đáp: Tranh chấp về BHYT và giải quyết tranh chấp được quy định sau (Điều 48 Luật BHYT):

  1. Tranh chấp về BHYT là tranh chấp liên quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm BHYT giữa các đối tượng sau:

– Người tham gia BHYT theo quy định, người đại diện của người tham gia BHYT;

– Tổ chức, cá nhân đóng BHYT theo quy định;

– Tổ chức bảo hiểm y tế (BHXH);

– Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

  1. Tranh chấp về BHYT được giải quyết như sau:

– Các bên tranh chấp có trách nhiệm tự hòa giải về nội dung tranh chấp;

– Trường hợp hòa giải không thành thì các bên tranh chấp có quyền khởi kiện tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://kcb.vn/vanban/giai-dap-100-cau-hoi-ve-chinh-sach-bao-hiem-y-te