Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm

Quyết định Về việc Ban hành bảng giá thu dịch vụ kỹ thuật chuyển gửi Bệnh viện Bạch Mai

Quyết định Về việc Ban hành bảng giá thu dịch vụ kỹ thuật chuyển gửi Bệnh viện Bạch Mai (có bảng chi tiết kèm theo):