Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm

Quyết định Về việc Ban hành Bảng giá thu dịch vụ kỹ thuật bổ sung tại Bệnh viện Lão khoa Trung Ương