Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm

BAN HÀNH GIÁ THU DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM SARS-CoV -2 Ag TEST NHANH TẠI BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG