Kỷ cương - Trách nhiệm - Chuyên nghiệp - Tận tâm

Lịch khám bệnh tại khoa Khám bệnh theo yêu cầu và Quốc tế

 

 

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

PK số 3

ThS.BS.

Nguyễn Văn Phi

ThS.BS.

Nguyễn Trọng Hiến

ThS.BS.

Nguyễn Thị Hòa

ThS.BS.

Nguyễn Văn Phi

BS CK II.

Đỗ Thị Linh

PK số 4

BSNT.

Ngân T. Hồng Anh

ThS.BS.

Tôn T. Hương Giang

PGS.TS.BS.

Vũ T. Thanh Huyền

BS CK II.

Hà Thị Thủy

BS CK II. Nguyễn T. Thanh Bình (E)

PK số 5

TS.BS.

Trương T. Như Ý

TS.BS.

Trương T. Như Ý

ThS.BS.

Hoàng Thị Bích

TS.BS.

Trương T. Như Ý

TS.BS.

Trương T. Như Ý

PK số 6

TS.BS.

Bùi Thúc Quang

PGS.TS.BS.

Nguyễn Trọng Hưng

BS CK II.

Hà Quốc Hùng

TS.BS.

Đỗ Phương Vịnh

BS CK II.

Hà Quốc Hùng

PK số 8

ThS. BSNT.

Nguyễn Thị Thành

ThS. BSNT.

Nguyễn Thị Thành

PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Bình (C)

ThS. BSNT.

Nguyễn Thị Thành

TS.BS.

Nguyễn Ngọc Tâm

PK số 9

BS CK II.

Hà Quốc Hùng

BS CK II.

Hà Quốc Hùng

 

ThS. BS.

Lê Chung Thủy

 
Bài viết liên quan