Nghiên cứu khoa học

I. Quy trình thông qua và nghiệm thu Đề tài nghiên khoa học cứu cấp Cơ sở.

1. Mẫu đơn xin phê duyệt hội đồng khoa học

2. Mẫu đơn xin phê duyệt hội đồng y đức

3. Mẫu thuyết minh đề cương ĐTCS

4. Mẫu báo cáo nghiệm thu ĐTCS

5. Mẫu tóm tắt nghiệm thu ĐTCS