Ban Giám đốc

TS. BS. Nguyễn Trung Anh

Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương

CN. Trịnh Đình Hiếu

Phó Giám đốc