Ban Giám đốc

GS.TS. Phạm Thắng

Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung Ương

CN. Trịnh Đình Hiếu

Phó Giám đốc

ThS. BS. Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc