Ban Giám đốc

GS.TS. Phạm Thắng

Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương

CN. Trịnh Đình Hiếu

Phó Giám đốc

TS. BS. Nguyễn Trung Anh

Phó Giám đốc