Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến

1. Vị trí, địa chỉ:

- Tầng 6 nhà C , Bệnh viện Lão khoa Trung ương

- Điện thoại: 0243.5764558, máy lẻ 309

- Email: trungtamdaotaolaokhoa@gmail.com

2. Cơ cấu tổ chức

a. Nhân lực:

Tổng số nhân lực hiện có 07 cán bộ nhân viên.

b. Lãnh đạo:

- Giám đốc Trung tâm: PGS. TS. Nguyễn Trọng Hưng      Email: nguyentronghung67@gmail.com

- Phó Giám đốc Trung tâm: TS. Nguyễn Bích Ngọc           Email: ngocbn1@gmail.com


PGS. TS. Nguyễn Trọng Hưng
Giám đốc Trung tâm


TS. Nguyễn Bích Ngọc
Phó Giám đốc Trung tâm

c. Lãnh đạo tiền nhiệm:


GS.TS. Phạm Thắng
Giám đốc Trung tâm


CN. Trịnh Đình Hiếu
Phó giám đốc Trung tâm


PGS.TS. Đỗ Thị Khánh Hỷ
Phó giám đốc Trung tâm

3. Lịch sử hình thành và phát triển:

Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến được thành lập theo Quyết định số 2357/QĐ-BYT ngày 01/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế, có con dấu riêng, chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung Ương. Trung tâm gồm 2 phòng là Phòng đào tạo - nghiên cứu khoa học (thành lập năm 2010) và Phòng chỉ đạo tuyến (thành lập từ năm 2008). Nhân sự khi mới thành lập gồm Ban Giám đốc Trung tâm và 02 cán bộ Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học, 02 cán bộ Phòng Chỉ đạo tuyến.

Từ năm 2015,  Phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học và Phòng Chỉ đạo tuyến hợp nhất, trở thành Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, có Ban Lãnh đạo gồm Giám đốc Trung tâm và Phó Giám đốc Trung tâm và 05 cán bộ chuyên trách, thực hiện chức năng tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện xây dựng chiến lược tổng thể và tổ chức thực hiện các hoạt động sau:

 - Đào tạo nhân lực chuyên ngành Lão khoa trong phạm vi cả nước; bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành Lão khoa cho các cán bộ y tế và các đối tượng có nhu cầu.

 - Quản lý, điều phối và thực hiện công tác chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Lão khoa Trung ương.

 - Hợp tác quốc tế với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về trao đổi chuyên môn và hợp tác nghiên cứu.

- Quản lý và thực hiện các công tác về truyền thông, quảng bá xây dựng hình ảnh của Bệnh viện và tuyên truyền các nội dung liên quan đến chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

4. Chức năng, nhiệm vụ:

a. Chức năng:

Tham mưu cho Giám đốc Bệnh viện xây dựng chiến lược tổng thể và tổ chức thực hiện các hoạt động sau:

1. Đào tạo nhân lực chuyên ngành Lão khoa trong phạm vi cả nước; bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành Lão khoa cho các cán bộ y tế và các đối tượng có nhu cầu.

2. Quản lý, điều phối và thực hiện các công tác về nghiên cứu khoa học và hợp tác nghiên cứu những vấn đề về chuyên ngành Lão khoa.

3. Quản lý, điều phối và thực hiện công tác chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Lão khoa Trung ương.

4. Hợp tác quốc tế với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

5. Quản lý và thực hiện các công tác về truyền thông, quảng bá xây dựng hình ảnh của Bệnh viện và tuyên truyền các nội dung liên quan đến chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

b. Nhiệm vụ:

* Đào tạo nhân lực chuyên ngành Lão khoa:

a) Điều phối, quản lý công tác đào tạo liên tục, chuyển giao kỹ thuật Lão khoa cho cán bộ y tế.

b) Hợp tác với các cơ sở đào tạo trong ngành y tế ở trong và ngoài nước để đào tạo cán bộ Lão khoa các cấp học.

c) Đối tượng đào tạo của Trung tâm:

- Các đối tượng có nhu cầu được đào tạo thành nhân viên chuyên ngành Lão khoa.

- Các cán bộ, điều dưỡng có bằng tốt nghiệp điều dưỡng các cấp.

- Đào tạo liên tục chuyên khoa lão khoa cho bác sĩ.

- Các đối tượng khác theo sự đồng ý của Giám đốc và theo quy định của Pháp luật.

d) Kết hợp với các cơ sở đào tạo trong ngành y tế ở trong và ngoài nước để đào tạo cán bộ Lão khoa các cấp học.

* Nghiên cứu khoa học:

a) Quản lý công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện

b) Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng những tiến bộ khoa học để phục vụ công tác khám chữa bệnh, phòng bệnh, phục hồi chức năng, đào tạo về lĩnh vực chuyên môn theo quy định.

c) Chủ trì, tham gia các công trình nghiên cứu khoa học các cấp theo sự phân công.

d) Tổ chức các lớp tập huấn, sinh hoạt khoa học, hội thảo, hội nghị khoa học trong nước và Quốc tế theo quy định của pháp luật.

e) Tổ chức các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học phối hợp trong nước và nước ngoài đáp ứng yêu cầu thực tế và theo quy định của pháp luật.

* Chỉ đạo tuyến:

a) Xây dựng và trình Giám đốc phê duyệt kế hoạch chỉ đạo cho tuyến dưới.

b) Phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài bệnh viện tổ chức thực hiện đào tạo liên tục cho cán bộ tuyến dưới.

c Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác hoạt động chuyên môn kỹ thuật của tuyến dưới.

d) Thực hiện hỗ trợ tuyến dưới đột xuất khi có yêu cầu theo sự phân công của Ban Giám đốc.

* Truyền thông:

a) Xây dựng và trình Giám đốc phê duyệt kế hoạch truyền thông về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại Bệnh viện và cộng đồng, kế hoạch truyền thông quảng bá hình ảnh của Bệnh viện.

b) Đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các kế hoạch về truyền thông đã được phê duyệt của Giám đốc.

c) Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế các tỉnh thành đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe tại cộng đồng.

d) Thực hiện tốt quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời cho các cơ quan truyền thông, chủ động cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời nhằm tạo sự đồng thuận, chia sẻ và tham gia của lãnh đạo các cấp và toàn xã hội đối với các hoạt động của ngành y tế và người cao tuổi.

* Hợp tác quốc tế:

a) Chủ động khai thác các nguồn viện trợ, đầu tư nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ cung cấp trang thiết bị và xây dựng cơ bản với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; tranh thủ sự viện trợ, giúp đỡ của nước ngoài về vật chất, kỹ thuật, kiến thức để xây dựng và phát triển chuyên môn.

b) Hợp tác trong nghiên cứu khoa học, phát triển các dự án liên quan đến lĩnh vực và ứng dụng công nghệ phục vụ cho hoạt động chuyên môn.

c) Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác Quốc tế của đơn vị; cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài; mời chuyên gia, giảng viên, học viên là người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại đơn vị.

d) Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác Quốc tế khác theo sự phân công, chỉ đạo của Bệnh viện và của Bộ Y tế.

5. Thành tích:

  • Danh hiệu Tập thể  Lao động xuất sắc do Bộ trưởng Bộ Y tế trao tặng năm 2012, 2013.
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2013.
  • Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện năm 2014.
  • Tập thể Lao động tiên tiến các năm.

6. Ảnh tập thể Trung tâm:

7. Một số hình ảnh hoạt động:

Tập huấn quản lý bệnh mạn tính không lây nhiễm thường gặp ở người cao tuổi tại Điện Biên
Tổ chức Hội thi Vui - Khỏe - Có ích tại Sóc Sơn - Hà Nội năm 2015
Sơ kết Chương trình mục tiêu quốc gia 2015
Tập thể Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến
Hội thảo chăm sóc giảm nhẹ đối với người cao tuổi tại Việt Nam, năm 2012
Hợp tác cùng Viện Karolinska - Thụy Điển tổ chức Lớp học Hoạt động thể lực, năm 2012
Tổ chức tập huấn quản lý bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi - Điện Biên, tháng 11/2012
Tổ chức tập huấn quản lý bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi - Hòa Bình, tháng 09/2013
Tổ chức tập huấn quản lý bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi - Phú Yên, năm 2013
Tổ chức tập huấn quản lý bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi tại Kom Tum
Tổ chức tập huấn quản lý bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi tại Kiên Giang
Tổ chức tập huấn quản lý bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi tại Thừa Thiên Huế
Tổ chức tập huấn quản lý bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi tại Khánh Hòa
Tổ chức tập huấn các Hội chứng Lão khoa, TP Hồ Chí Minh, năm 2014
Tổ chức tập huấn các Hội chứng Lão khoa, TP Hồ Chí Minh, năm 2014