Thông báo

 V/v: chỉ định và thanh toán các danh mục kỹ thuật trong phần mềm Hệ thống Quản lý bệnh viện
Ban hành Chương trình hành động của Bộ Y tế triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp...
Hội nghị khoa học toàn quốc 2017
công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ y tế.