Thông báo đăng ký xét tuyển giảng viên thỉnh giảng năm học 2016 - 2017

Theo công văn số 1154/ĐHYHN-TCCB của Trường Đại học Y Hà Nội về việc xét tuyển giảng viên thỉnh giảng năm học 2016 - 2017, Bệnh viện Lão khoa Trung Ương thông báo đến các Khoa/Phòng để các cá nhân có nguyện vọng đăng ký làm giảng viên thỉnh giảng tại trường Đại học Y Hà Nội. Hồ sơ xét tuyển và Quy chế về chế độ thỉnh giảng của Trường Đại học Y Hà Nội có trong tài liệu đính kèm.

Các cá nhân có nguyện vọng xét tuyển giảng viên thỉnh giảng gửi đăng ký về Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Lão khoa Trung Ương trước ngày 26/08/2016.