Thông báo

Về việc điều phối giường nội trú tại các khoa lâm sàng
Về việc triển khai ứng dụng kỹ thuật, phương pháp trong khám chữa bệnh tại bệnh viện lão khoa Trung ương
Về việc hướng dẫn thanh toán một số dịch vụ kỹ thuật cao của khoa Tim mạch Can thiệp - ngoại cho người bệnh thực hiện tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Về việc thực hiện các xét nghiệm miễn dịch
Bảng giá dịch vụ áp dụng từ ngày 20/08/2019                   
Với mục đích chia sẻ các kiến thức của khóa tập huấn “Hướng dẫn thực hành lâm sàng điều dưỡng” cho các giảng viên kiêm nhiệm lâm sàng tại Bệnh viện Lão khoa Trung Ương, Phòng Điều dưỡng tổ chức buổi...
Danh mục dịch vụ kỹ thuật áp dụng tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương file tải về:http://www.mediafire.com/file/qx3q568ly47kqjx/DANH+MUC+KY+THUAT+BV+LKTW.pdf