Thông báo

Về việc triển khai ứng dụng kỹ thuật, phương pháp trong khám chữa bệnh tại bệnh viện lão khoa Trung ương
tuyển sinh Bác sỹ Y học cổ truyền hệ liên thông chính quy đợt 1 năm 2017
Trang thông tin điện tử Bệnh viện Lão khoa Trung Ương đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/08/2016. Ban Giám đốc Bệnh viện đã có Quyết định số 573/QĐ-BVLKTW ngày 08/08/2016 ban hành quy...
Căn cứ Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người...
Thực hiện Quyết đinh 2099 và Quyết định 2122 của bộ y tế về bổ sung Danh mục kỹ thuật trong KCB.
Bộ Y tế ban hành Quyết định số 567/QĐ-BYT ngày 21/02/2017 phê duyệt "Kế hoạch hành động phòng chống dịch cúm A H7N9 tại Việt Nam". Nội dung Quyết định trong Công văn đính kèm.
 Hướng dẫn quy trình xử lý trường hợp người bệnh thất lạc/ trốn viện Tại Bệnh viện Lão Khoa Trung ương