Thông báo

Quyết định số 06 /HLKVN ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương
                BỘ Y TẾ BỆNH VIỆN LÃO KHOA TW         Số:    /KH - BVLKTW...
Tuyển sinh học viên đào tạo liên tục các khóa đào tạo về kỹ thuật lão khoa tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Quyết định số 389 /QĐ-BVLKTW ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Về việc hướng dẫn thanh toán một số dịch vụ kỹ thuật cao của khoa Tim mạch Can thiệp - ngoại cho người bệnh thực hiện tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương