Thông báo

Hội nghị khoa học toàn quốc 2017
Ban hành Chương trình hành động của Bộ Y tế triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2006 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp...
Tổ chức Hội nghị khoa học Kiểm soát nhiễm khuẩn toàn quốc
công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ y tế.
tuyển sinh Bác sỹ Y học cổ truyền hệ liên thông chính quy đợt 1 năm 2017