Thông báo

Về việc triển khai ứng dụng kỹ thuật, phương pháp trong khám chữa bệnh tại bệnh viện lão khoa Trung ương
Về việc điều phối giường nội trú tại các khoa lâm sàng
Về việc hướng dẫn thanh toán một số dịch vụ kỹ thuật cao của khoa Tim mạch Can thiệp - ngoại cho người bệnh thực hiện tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Về việc thực hiện các xét nghiệm miễn dịch
Bộ Y tế ban hành Quyết định số 567/QĐ-BYT ngày 21/02/2017 phê duyệt "Kế hoạch hành động phòng chống dịch cúm A H7N9 tại Việt Nam". Nội dung Quyết định trong Công văn đính kèm.
 Hướng dẫn quy trình xử lý trường hợp người bệnh thất lạc/ trốn viện Tại Bệnh viện Lão Khoa Trung ương