Thông báo

Tuyển sinh học viên đào tạo liên tục các khóa đào tạo về kỹ thuật lão khoa tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Quyết định số 389 /QĐ-BVLKTW ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Quyết định số 06 /HLKVN ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương
Về việc điều phối giường nội trú tại các khoa lâm sàng
Về việc hướng dẫn thanh toán một số dịch vụ kỹ thuật cao của khoa Tim mạch Can thiệp - ngoại cho người bệnh thực hiện tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương