Quy chế quản lý, hoạt động, sử dụng và cung cấp thông tin trên website Bệnh viện Lão khoa Trung Ương

Trang thông tin điện tử Bệnh viện Lão khoa Trung Ương đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/08/2016. Ban Giám đốc Bệnh viện đã có Quyết định số 573/QĐ-BVLKTW ngày 08/08/2016 ban hành quy chế quản lý, hoạt động, sử dụng và cung cấp thông tin trên website Bệnh viện. Tất cả cán bộ, nhân viên Bệnh viện Lão khoa Trung Ương có trách nhiệm thi hành quy chế này.