Phòng Vật tư

1. Vị trí: 

Phòng Vật tư có vị trí tại tầng 6, nhà 6 tầng (Nhà C), Bệnh viện Lão khoa Trung Ương.

Điện thoại:

2. Nhân sự:

a. Tổng số nhân lực hiện có: 11 cán bộ, trong đó có 01 kỹ sư xây dựng, , 04 kỹ sư thiết bị y tế, 01 cử nhân kế toán, 01 chuyên viên kế toán và 05 nhân viên kỹ thuật.
b. Cơ cấu tổ chức:

 

c. Lãnh đạo Phòng:

Trưởng Phòng Vật tư: ThS.KS. Nguyễn Mạnh Hùng

d. Lãnh đạo tiền nhiệm:

Nguyên Trưởng Phòng: ThS. DS. Lê Thị Phượng

3. Chức năng, nhiệm vụ:

a. Chức năng:

- Phòng Vật tư - Thiết bị y tế chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác vật tư thiết bị y tế trong Bệnh viện.

- Tham mưu cho Giám đốc về công tác quản lý, mua sắm và cung cấp các vật tư, trang thiết bị phục vụ cho công tác khám chữa bệnh đạt hiệu quả. 

b. Nhiệm vụ:

- Lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong Bệnh viện dựa trên kế hoạch của Bệnh viện, trình Giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế theo kế hoạch và dự toán được duyệt.

- Tổ chức đấu thầu, mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, thiết bị y tế theo quy định hiện hành của Nhà nước.

- Quản lý việc giao nhận thiết bị y tế cho Khoa, Phòng sử dụng theo quy định.

- Tổ chức duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế kịp thời không để trở ngại cho hoạt động chuyên môn.

- Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy móc trong thiết bị, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật sử dụng an toàn máy. Đối với những máy đắt tiền, kỹ thuật mới  phải có người trực tiếp bảo quản và  sử dụng theo quyết định của Giám đốc Bệnh viện.

- Phối hợp với các Khoa, Phòng tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kỳ và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Hướng dẫn giám sát các khoa phòng sử dụng thiết bị y tế đúng quy định, nhằm khai thác sử dụng hết các tính năng kỹ thuật của thiết bị đã lắp đặt, bảo đảm đạt hiệu suất họat động cao, hiệu quả và tiết kiệm.

c. Nhiệm vụ các tổ:

Tổ cơ điện:·         

 - Đảm bảo nguồn ánh sáng , nguồn điện cung cấp cho các thiết bị trong toàn Bệnh viện.

- Sửa chữa, bảo trì các thiết bị điện, thiết bị cơ khí , hệ thống bơm nước, các thiết bị báo cháy, chữa cháy.   

- Lập kế hoạch bảo dưỡng , bảo trì và thực hiện sửa chữa trang thiết bị: hệ thống điều hoà nhiệt độ, thiết bị lạnh trữ máu ,…..

- Phối hợp với Khoa, Phòng bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng, đảm bảo cho thiết bị được hoạt động tốt nhằm phục vụ bệnh nhân

- Lập kế hoạch bảo dưỡng , bảo trì và thực hiện sửa chữa trang thiết bị y tế: hệ thống thiết bị chẩn đoán hình ảnh, thiết bị Sicu, thiết bị gây mê hồi sức, xét nghiệm…

- Đề xuất Lãnh đạo Phòng bố trí việc sử dụng thiết bị tại các Khoa, Phòng hợp lý, phù hợp với yêu cầu phục vụ người bệnh.