Phòng Nghiên cứu Khoa học

Tên đơn vị: Phòng Nghiên cứu Khoa học

Tên tiếng Anh: Scientific Research Department

  1. Cơ cấu tổ chức

Tổng số nhân lực hiện có 1 Trưởng phòng, 2 cán bộ kiêm nhiệm và 2 học viên.

Trưởng phòng: PGS. TS. Vũ Thị Thanh Huyền

    2. Chức năng, nhiệm vụ

  • Phòng Nghiên cứu Khoa học là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác quản lý, phát triển hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác khoa học trong và ngoài nước, thực hiện quản lý chất lượng trong lĩnh vực khoa học công nghệ của Bệnh viện.
  • Bên cạnh đó, Phòng Nghiên cứu Khoa học có chức năng hỗ trợ, thúc đẩy, hướng dẫn các nghiên cứu viên tiếp cận với các nghiên cứu, ý tưởng mới, giúp các nghiên cứu của Bệnh viện được đăng tải và phổ cập trong nước cũng như trên thế giới.

  3. Hình ảnh, hoạt động nổi bật của Phòng: