Phòng Tổ chức Cán bộ

1. Vị trí, địa chỉ:

  • Tầng 3, Nhà 3 tầng (Nhà A), Bệnh viện Lão khoa Trung Ương
  • Điện thoại: 0243.5764558, máy lẻ 301
  • Email: tochucbvlk@gmail.com

2. Cơ cấu tổ chức:

a. Nhân sự:

Tổng số nhân lực hiện có 04 cán bộ,01 thạc sỹ quản lý công, 01 thạc sỹ xây dựng đảng và chính quyền nhà nước, 02 cử nhân hành chính và kế toán.

b. Lãnh đạo:

Phụ trách phòng (từ tháng 11/ 2018 đến nay)


Th.S Tạ Mỹ Vân
Phụ trách phòng

c. Lãnh đạo tiền nhiệm:

 PGĐ Trịnh Đình Hiếu Phụ trách phòng (từ tháng 4/ 2018 - đến tháng 11/2018)

Nguyên Trưởng Phòng: ThS. BS. Hà Quốc Hùng (từ 2006 - 2011)

Nguyên Trưởng Phòng: BSCKI. Nguyễn Trí Dũng (2012 -  4/ 2017)

 

3. Chức năng, nhiệm vụ:

Phòng Tổ chức Cán bộ là một trong những phòng chức năng nghiệp vụ của Bệnh viện Lão khoa Trung Ương được thành lập theo Quyết định số 1741/QĐ-BYT ngày 16/5/2006 của Bộ Y tế.

Phòng Tổ chức Cán bộ chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện về công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện.

4. Quá trình phát triển và thành tích:

- Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc của Bộ Y tế năm 2014.

- Giấy khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2015.

- Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện năm 2014.

Tập thể Phòng Tổ chức Cán bộ