Nhân sự chủ chốt

ĐOÀN THANH NIÊN 1.    Địa chỉ liên lạc: Email dtnvienlaokhoa@gmail.com 2.    Tổ chức nhân sự:  Đoàn Thanh niên Bệnh viện Lão khoa Trung Ương gồm 2 chi đoàn...
1. Thông tin liên lạc: Email congdoanlktw@gmail.com 2. Tổ chức nhân sự:  Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện Lão khoa Trung Ương có tống số 18 Công đoàn Bộ phận với gần 400 đoàn viên. 3....
Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Lão khoa Trung ương đương nhiệm (khóa III - nhiệm kỳ 2015 - 2020)  Đồng chí Nguyễn Trung Anh - Bí thư Đồng chí Phan Việt Sinh -...
TS. BS. Nguyễn Trung Anh Giám đốc  Ths.Ds Phan Việt Sinh Phó Giám đốc...