Mẫu văn bản Hành chính

1. Mẫu Công văn

2. Mẫu Quyết định trực tiếp

3. Mẫu Quy định (Quy chế) ban hành kèm theo Quyết định trực tiếp

4. Mẫu Báo cáo

5. Mẫu Thông báo

6. Mẫu Văn bản khác (được ban hành hoặc phê duyệt kèm theo Quyết định)

7. Mẫu Đề xuất, Công văn đơn vị

8. Mẫu Báo cáo đơn vị

9. Mẫu Giấy mời

10. Mẫu Giấy giới thiệu

11. Mẫu Giấy Ủy quyền

12. Mẫu Giấy đi đường

13. Mẫu Tờ trình Văn phòng phẩm

14. Mẫu Giấy xin sử dụng phòng họp

15. Mẫu Giấy xin xe

16. Phụ lục mẫu chữ văn bản