Khoa Xét nghiệm

1. Thông tin Khoa, Phòng:

Địa chỉ:  Phòng 2201 nhà B, Bệnh viện Lão khoa Trung ương

2. Sơ đồ tổ chức:

a. Lãnh đạo:

Trưởng khoa: TS. BS. Trần Thị Thanh Hương         Email: tranthanhhuong71@gmail.com

 


Trưởng Khoa: TS. Trần Thị Thanh Hương

 

b. Lãnh đạo tiền nhiệm:


TS. DS. Lương Thúy Quỳnh
Trưởng khoa (giai đoạn 2006 – 2011)


PGS.TS. Đặng Thị Ngọc Dung
Trưởng khoa (giai đoạn 2011 – 2017)​

c. Nhân lực:

Tổng số nhân lực hiện có 10 cán bộ nhân viên.

3. Lịch sử hình thành và phát triển Khoa:

Sự hình thành và phát triển của Khoa gắn liền với sự phát triển của Bệnh viện Lão khoa Trung Ương. Có thể tóm tắt theo ba giai đoạn chính:

a. Giai đoạn 1992 đến trước tháng 3/2006:

Năm 1992, Đơn vị Xét nghiệm - tiền thân của Khoa Xét nghiệm được hình thành, trực thuộc Khoa Thăm dò chức năng - Viện Bảo vệ sức khỏe người có tuổi - Bệnh viện Bạch Mai, do TS. DS. Lương Thúy Quỳnh phụ trách với nhiệm vụ phân tích các xét nghiệm phục vụ nhiều chương trình điều tra cơ bản, nghiên cứu dịch tễ học người có tuổi.

b. Giai đoạn từ 3/2006 đến trước 9/2009:

Năm 2006, Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Viện Lão Khoa Quốc gia trên cơ sở Viện Bảo vệ sức khỏe người có tuổi - Bệnh viện Bạch Mai. Khoa Sinh hóa được thành lập, do TS. DS. Lương Thúy Quỳnh làm Trưởng Khoa, thực hiện các xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch, huyết học.

c. Giai đoạn từ 2009 đến nay:

Năm 2009, Viện Lão khoa Quốc gia được đổi tên thành Bệnh viện Lão khoa Trung Ương, cùng với đó Khoa Sinh hóa được đổi tên thành Khoa Xét nghiệm.

4. Cơ sở vật chất:

  • Hệ thống phân tích tự động xét nghiệm sinh hóa – miễn dịch: CI4100 – Abbott
  •  Hệ thống phân tích tự động xét nghiệm huyết học: Ruby – Abbott
  •  Hệ thống phân tích tự động xét nghiệm miễn dịch E 411 - Roche
  •  Hệ thống phân tích tự động xét nghiệm đông máu: Destiny - Plus

5. Chức năng, nhiệm vụ:

  •  Tham mưu, đề xuất với Ban Giám đốc các vấn đề chuyên môn liên quan đến xét nghiệm y học.
  •  Tiến hành các xét nghiệm y học thuộc các lĩnh vực: Hóa sinh, Miễn dịch, Huyết học, Vi sinh.
  • Triển khai các đề tài nghiên cứu Hóa sinh Y học và Sinh học phân tử.

6. Khen thưởng của Khoa:

  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2014
  • Giấy khen Tập thể lao động xuất sắc các năm 2013, 2014
  • Danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến các năm từ 2006 - 2015

7. Ảnh tập thể khoa Xét nghiệm

8. Hình ảnh nổi bật:

Tập thể Khoa Xét nghiệm
Tập thể Khoa Xét nghiệm