Đối tượng phục vụ

1. Người bệnh cấp cứu.

2. Người bệnh từ 50 tuổi trở lên do các tuyến chuyển đến.

3. Người bệnh trong khu vực được phân công hoặc người bệnh có nhu cầu.

4. Người bệnh là người nước ngoài.

5. Đối tượng đến học tập, công tác, nghiên cứu khoa học và các đối tượng khác đến làm việc theo quy định của pháp luật.