Đội ngũ nhân viên

NHÂN SỰ BỆNH VIỆN LÃO KHOA TRUNG ƯƠNG

Tính đến thời điểm 31/03/2016, Bệnh viện Lão khoa Trung Ương có 329 cán bộ, viên chức, người lao động, bao gồm:

- 62 cán bộ có trình độ sau đại học:

          + 04 giáo sư, phó giáo sư

          + 09 tiến sỹ - bác sỹ

          + 38 thạc sỹ - bác sỹ, 06 thạc sỹ y tế công cộng và các chuyên ngành khác

- 85 cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng:

          + 16 bác sỹ

          + 03 dược sỹ đại học

          + 05 kỹ thuật viên y

          + 26 điều dưỡng

          + 35 cử nhân đại học, cao đẳng các chuyên ngành khác

- 112 cán bộ có trình độ trung cấp:

          + 09 kỹ thuật viên y

          + 09 dược sỹ trung cấp

          + 84 điều dưỡng trung cấp

          + 10 cán bộ khác

- Các cán bộ khác: 70 người