Cơ cấu tổ chức

Tên đơn vị: Phòng Nghiên cứu Khoa học Tên tiếng Anh: Scientific Research Department Cơ cấu tổ chức Tổng số nhân lực hiện có 1 Trưởng phòng, 2 cán bộ kiêm nhiệm và 2 học viên. Trưởng...