Chức năng nhiệm vụ

I. Chức năng của Bệnh viện:

Bệnh viện Lão khoa Trung Ương là Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, có chức năng:

- Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng tuyến cuối cho người cao tuổi trong nước và người bệnh nước ngoài.

- Đào tạo và tham gia đào tạo cán bộ y tế, chỉ đạo tuyến về lĩnh vực chuyên ngành lão khoa, tham gia phòng chống dịch bệnh theo nhiệm vụ được Bộ Y tế phân công.

- Nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật hiện đại để phục vụ người bệnh, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, phục vụ công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

II. Nhiệm vụ của Bệnh viện:

1. Công tác khám bệnh, chữa bệnh:

a) Tổ chức cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, cấp cứu, phục hồi chức năng cho người cao tuổi tuyến cuối trong hệ thống mạng lưới y tế Việt Nam cho người bệnh trong cả nước, người bệnh người nước ngoài;

b) Tổ chức cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa cho các đối tượng có nhu cầu;

c) Tổ chức triển khai thực hiện các kỹ thuật y học hiện đại;

d) Tham gia giám định y khoa theo yêu cầu của các Hội đồng Giám định Y khoa trên cơ sở phân cấp của Bộ Y tế;

đ) Phục hồi chức năng sau điều trị và phục hồi chức năng tại cộng đồng;

e) Nghiên cứu, áp dụng, mở rộng quy mô, phạm vi các hoạt động dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy định của pháp luật;

2. Công tác nghiên cứu khoa học:

a) Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các kỹ thuật mới, phương pháp mới trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh người cao tuổi; tham gia nghiên cứu để giải quyết những vấn đề liên quan đến sức khỏe người cao tuổi tại địa phương và trong cả nước;

b) Chủ trì và tham gia các công trình nghiên cứu khoa học theo sự phân công của cấp có thẩm quyền;

c) Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo đúng quy định của pháp luật.

3. Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực y tế:

a) Là cơ sở thực hành của một số cơ sở đào tạo nhân lực y tế theo quy định của pháp luật và của Bộ Y tế;

b) Tham gia đào tạo bác sĩ, bác sĩ nội trú, thạc sĩ y học, tiến sĩ y học, bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ chuyên khoa II;

c) Tham gia đào tạo sinh viên, thực tập sinh và nghiên cứu sinh nước ngoài đến học tập và nghiên cứu tại Bệnh viện;

d) Đào tạo liên tục và đào tạo nghề nghiệp cho cán bộ, viên chức trong Bệnh viện và các cơ sở y tế khác có nhu cầu;

đ) Hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh cho người có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam có nhu cầu theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

4. Công tác chỉ đạo tuyến:

a) Tham mưu giúp Bộ Y tế xây dựng hệ thống mạng lưới các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và phòng bệnh cho các tỉnh, thành phố trong cả nước theo quy định tại Quyết định số 4026/QĐ-BYT ngày 20/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các văn bản có liên quan;

b) Tham gia hỗ trợ tuyến dưới tổ chức triển khai các chương trình, dự án phát triển y tế cơ sở liên quan đến người cao tuổi;

c) Chuyển giao và hỗ trợ các kỹ thuật chuyên môn chuyên ngành cho các tuyến theo quy định của cấp có thẩm quyền và các đơn vị khác có nhu cầu;

d) Theo dõi, giám sát các hoạt động chuyên môn chuyên ngành khu vực được Bộ Y tế phân công;

5. Hợp tác quốc tế:

a) Chủ động khai thác, thiết lập các mối quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và trao đổi chuyên gia về khám bệnh, chữa bệnh; nghiên cứu khoa học; đào tạo cán bộ với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnhthuộc chuyên ngành lão khoa; xây dựng các dự án đầu tư liên doanh, liên kết với các nước và các tổ chức quốc tế về dịch vụ y tế theo quy định của pháp luật;

b) Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác quốc tế của Bệnh viện; cử cán bộ, viên chức, học viên đi học tập, nghiên cứu, công tác ở nước ngoài; hợp tác trao đổi và tiếp nhận giảng viên, học viên là người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại Bệnh viện và ngược lại theo quy định của pháp luật; quản lý‎‎ đoàn ra, đoàn vào trong phạm vi hoạt động của Bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế;

c) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp học quốc tế về các lĩnh vực thuộc phạm vi của Bệnh viện quản lý‎ theo quy định của pháp luật.

6. Phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa:

a) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong và ngoài ngành y tế để thực hiện công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt;

b) Thực hiện các nhiệm vụ phòng bệnh, phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.

7. Quản lý chất lượng bệnh viện:

a) Áp dụng, triển khai và xây dựng kế hoạch từng bước thực hiện theo Tiêu chí chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành và các tiêu chuẩn chất lượng khác có liên quan;

b) Tự đánh giá chất lượng, công khai chất lượng hoạt động Bệnh viện và chịu sự kiểm định chất lượng của Bộ Y tế và các cơ quan có thẩm quyền;

c) Xây dựng và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng của Bệnh viện; tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ do Bệnh viện cung cấp.

8. Quản lý bệnh viện:

a) Phát huy quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch phát triển bệnh viện, tổ chức các hoạt động dịch vụ y tế, khoa học và công nghệ, tài chính, quan hệ quốc tế, tổ chức và nhân sự, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế;

b) Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước về thu, chi ngân sách, từng bước cải tiến hạch toán thu, chi theo quy định của pháp luật;

c) Huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Bệnh viện theo quy định của pháp luật; sử dụng nguồn thu từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mở rộng phạm vi hoạt động của Bệnh viện, chi trả lương, phụ cấp, các khoản thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật; Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị của bệnh viện theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa;

d) Tạo thêm nguồn kinh phí cho Bệnh viện từ các dịch vụ y tế: viện phí, bảo hiểm y tế, các dự án đầu tư trong nước và quốc tế.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Bộ Y tế.