Chất lượng cuộc sống - nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ ở bệnh nhân suy tim lớn tuổi

CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG VÀ NHU CẦU CHĂM SÓC GIẢM NHẸ TRÊN BỆNH NHÂN LỚN TUỔI BỊ SUY TIM NẶNG

Chan HY1Yu DS1Leung DY1Chan AW1Hui E2

1Trường Điều Dưỡng Nethersole , Đại học Trung Hoa Hong Kong, Hong Kong, Trung Quốc

2Bộ môn Y học và Lão khoa, Bệnh viện Shatin , Hong Kong, Trung Quốc

Địa chỉ liên lạc:Tiến sĩ Helen YL Chan,trường Điều Dưỡng Nethersole, Đại học Trung Hoa Hong Kong, Hong Kong, Trung Quốc, Điện thoại:+852-3943 8099, Fax:+852-2603-5269.

Email: kh.ude.khuc@lycneleh

Nguồn: Journal of Geriatric Cardiology (2016), 13: 420-424 ©2016 JGC ;copyright: www.jgc301.com

Biên dịch: BS. Đỗ Minh Hiền

Hiệu đính: TS. TrầnViết Lực

 

TÓM TẮT

Mục tiêu: Khảo sát chất lượng cuộc sống và nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ của bệnh nhân cao tuổi mắc bệnh suy tim nặng (HF).

Phương pháp nghiên cứu: Đây là một nghiên cứu mô tả mối tương quan tiến hành tại một  bệnh viện 650 giường điều trị sau giai đoạn cấp. Tiêu chuẩn lựa chọn là những bệnh nhân 65 tuổi trở lên, chẩn đoán suy tim giai đoạn III và IV theo NYHA (New York Heart Association) và tỉnh táo. Thang điểm đánh giá triệu chứng Edmonton ESAS (The Edmonton Symptom Association Scale), thang đánh giá tổng quát chất lượng cuộc sống đơn mục, và bộ câu hỏi điều tra chất lượng cuộc sống McQill (MQoL), được sử dụng làm công cụ đánh giá. Người ta thực hiện phân tích hồi quy đa biến để xác định các yếu tố dự báo chất lượng cuộc sống.

Kết quả:  Nghiên cứu thực hiện trên mẫu thuận tiện 112 bệnh nhân. Độ tuổi của bệnh nhân tham gia là 81,5±8.5. Có 3 triệu chứng khó chịu nhất được bệnh nhân báo cáo: mệt mỏi (5,96±2,78), ngầy ngật, buồn ngủ (5.47±2,93) và khó thở (5,34±2,96). Điểm trung bình của Thang điểm tổng quan về chất lượng cuộc sống đơn mục  là 4,72± 2,06 trên tổng điểm 10. Điểm trung bình của tiểu mục đánh giá thể lực trong thang điểm MQoL thấp nhất (4.2 ± 1.767), trong khi điểm trung bình của tiểu mục đánh giá tâm lý lại cao nhất (7,14±2,39). Tuy nhiên, trong mô hình phân tích đa biến, chất lượng cuộc sống có mối tương quan chặt chẽ với sức khỏe thể chất và tinh thần, cuộc sống hạnh phúc và trình độ giáo dục.

Kết luận: Những phát hiện này nhấn mạnh sự quan tâm về tinh thần là nhu cầu quan trọng trong chăm sóc giảm nhẹ ở những bệnh nhân bị suy tim nặng, bên cạnh xử trí các triệu chứng. Điều này phù hợp với lập luận cho rằng việc chăm sóc giảm nhẹ chú trọng rất nhiều tới chăm sóc toàn diện nên được lồng ghép vào công tác chăm sóc cho nhóm bệnh nhân này.

Từ khóa : Đánh giá, chăm sóc giảm nhẹ, người cao tuổi

 

Quality of life and palliative care needs of elderly patients with advanced heart failure

Chan HY1Yu DS1Leung DY1Chan AW1Hui E2

 

1The Nethersole School of Nursing, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong, China.

2Department of Medicine and Geriatrics, Shatin Hospital, Hong Kong, China.

                 

Address:HelenYLChan,PhD,TheNethersole School of Nursing,The Chinese University of Hong Kong,HongKong,China.

Email:kh.ude.khuc@lycneleh

Soure: Journal of Geriatric Cardiology (2016),13:420-424 ©2016 JGC All rights reserved; www.jgc301.com

 

Objective: To examine the quality of life and palliative care needs of elderly patients with advanced heart failure (HF).

Methods: This was a correlation descriptive study conducted at a 650-bed sub-acute hospital. Patients who were aged 65 or over, diagnosed with HF of New York Heart Association Class III or IV symptoms, and mentally sound were eligible to the study. The Edmonton Symptom Assessment Scale, the overall quality of life single item scale, and the McQill Quality of Life Questionnaire (MQoL), were used for measurement. Multiple regression analysis was performed to determine factors for predicting quality of life.

Results: A convenience sample of 112 patients was recruited. Their age was 81.5 ± 8.5 years. The three most distressing symptoms reported by the patients were tiredness (5.96 ± 2.78), drowsiness (5.47 ± 2.93), and shortness of breath (5.34 ± 2.96). Their mean overall quality of life single item scale score was 4.72 ± 2.06 out of 10. The mean MQoL physical subscale score was the lowest (4.20 ± 1.767), whereas their mean psychological subscale was the highest (7.14 ± 2.39). However, in a multivariate analysis model, quality of life was significantly associated with existential wellbeing, physical wellbeing, psychological wellbeing and educational level.

Conclusions: The findings highlight that spiritual concerns are significant palliative care needs among elderly patients with advanced HF, in addition to symptom management. This is in line with the argument that palliative care that places great emphasis on holistic care should be integrated to the care of this group of patients.

Key word: Assessment, Palliative care, The elderly.