Cập nhật nghiên cứu tăng huyết áp và bệnh lý mạch vành

Tỷ lệ tử vong dài hạn trên bệnh nhân tăng huyết áp có bệnh mạch vành: Kết quả từ quần thể nghiên cứu Hoa Kỳ trong nghiên cứu quốc tế về sản phẩm Verapamil phóng thích chậm/Trandolapril

Sự kết hợp của THA và Bệnh mạch vành rất thường gặp, tuy nhiên số liệu nghiên cứu về mối liên quan giữa kiểm soát huyết áp tâm thu và tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân còn hạn chế. Sử dụng số liệu theo dõi dài hạn (trung bình khoảng  11,6 năm) từ quần thể nghiên cứu Hoa Kỳ trong nghiên cứu quốc tế về sản phẩm Verapamil phóng thích chậm/Trandolapril, các đối tượng nghiên cứu được phân nhóm theo lứa tuổi khi thu nhận vào nghiên cứu. ( từ 50 đến <60 tuổi và từ 60 tuổi trở lên). Mô hình Cox với tỷ số rủi ro (HRs) được xây dựng theo thời gian đối với tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân tùy theo mức huyết áp tâm thu trung bình đạt được. Những đối tượng trong độ tuổi từ 50 đến <60 tuổi với mức HA tâm thu đích < 130 mmHg, nếu đạt mức HA tâm thu từ 130 mmHg đến 140 mmHg sẽ không làm thay đổi tỷ lệ tử vong ( HR 1.03; Khoảng tin cậy 95% [CI], 0.87-1.23), trong khi mức huyết áp tâm thu đạt được ≥ 140 mmHg  sẽ làm tăng nguy cơ tử vong (HR, 1.80; 95% CI; 1.53-2.11). Trong số các đối tượng ở độ tuổi  ≥ 60 tuổi với mức HA tâm thu tham chiếu < 130 mmHg, nếu đạt mức HA tâm thu từ 130 mmHg đến 140 mmHg sẽ có nguy cơ tử vong thấp hơn (HR, 0.92; 95% CI; 0.85-0.98). Có sự gia tăng nguy cơ tử vong với mức HA tâm thu đạt được ≥ 150 mmHg (HR, 1.02; 95% CI, 1.23-1.45), còn mức HA tâm thu từ 140 mmHg đến 150 mmHg sẽ không làm tăng nguy cơ tử vong (HR, 1.02; 95% CI, 0.94–1.11). Ở những bệnh nhân THA có bệnh mạch vành, mức HA tâm thu đạt được từ 130 mmHg đến 140 mmHg dường như có tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn sau 11,6 năm theo dõi.

Nguồn: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27620390 

Hypertension. 2016 Sep 12. pii: HYPERTENSIONAHA.116.07854. [Epub ahead of print]

Long-Term Mortality in Hypertensive Patients With Coronary Artery Disease: Results From the US Cohort of the International Verapamil (SR)/Trandolapril Study

Elgendy IYBavry AAGong YHandberg EMCooper-DeHoff RMPepine CJ.

Biên dịch: BS. Hà Thị Vân Anh

Hiệu đính: TS. Trần Viết Lực

Abstract: The dyad of hypertension and coronary artery disease is prevalent; however, data on systolic blood pressure (SBP) control and long-term all-cause mortality are lacking. Using extended follow-up data from the US cohort of the International Verapamil (SR)/Trandolapril Study (mean 11.6 years), subjects were categorized by age at enrollment (50 to <60 and ≥60 years). Cox proportional adjusted hazard ratios (HRs) were constructed for time to all-cause mortality according to achieved mean SBP. In those 50 to <60 years and using a referent SBP of <130 mm Hg, an achieved SBP of 130 to 140 mm Hg was associated with a similar risk of mortality (HR, 1.03; 95% confidence interval [CI], 0.87–1.23), whereas an achieved SBP of ≥140 mm Hg was associated with an increased risk of mortality (HR, 1.80; 95% CI, 1.53–2.11). Among subjects aged ≥60 years and using a referent SBP of <130 mm Hg, an achieved SBP 130 to 140 mm Hg was associated with a lower mortality risk (HR, 0.92; 95% CI, 0.85–0.98). There was an increased risk of mortality with an achieved SBP ≥150 mm Hg (HR, 1.34; 95% CI, 1.23–1.45), but not with an achieved SBP 140 to 150 mm Hg (HR, 1.02; 95% CI, 0.94–1.11). In hypertensive patients with coronary artery disease, achieving a SBP of 130 to 140 mm Hg seems to be associated with lower all-cause mortality after ≈11.6 years of follow-up.

Received May 13, 2016.

Revision received May 25, 2016.

Accepted July 22, 2016.

Published Ahead of Print: September 12, 2016

© 2016 American Heart Association, Inc.