Ban Chấp hành Công đoàn

1. Thông tin liên lạc: Email congdoanlktw@gmail.com

2. Tổ chức nhân sự: 

Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện Lão khoa Trung Ương có tống số 18 Công đoàn Bộ phận với gần 400 đoàn viên.

3. Lãnh đạo tiền nhiệm:

TS. BS. Nguyễn Trung Anh

Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ (2013-2018)

BSCKI. Nguyễn Trí Dũng

(Nhiệm kỳ 2006 - 2012)

4. Ban Lãnh đạo đương nhiệm (nhiệm kỳ 2018 - 2022)

ThS. DS. Phan Việt sinh

Chủ tịch Công đoàn

ThS. Bs. Bùi Văn Dũng

Phó Chủ tịch Công đoàn

Tập thể Ban chấp hành Công đoàn 

 

5.    Chức năng, nhiệm vụ: 
a.    Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Giáo dục nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ.

b.    Kiểm tra, giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách, pháp luật, bảo đảm việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã hội. Phát hiện và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện các quyền của Công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật.

c.    Phối hợp với Chính quyền tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện tham các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Cùng với thủ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo đời sống của công nhân viên chức lao động, tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong công nhân, viên chức và người lao động.

d.    Tổ chức vận động công nhân, viên chức, lao động trong cơ quan, đơn vị thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

e.    Phát triển đoàn xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh.

6. Hoạt động thường niên của Công đoàn Bệnh viện:
•    Phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức Bệnh viện hàng năm.

•    Mở các lớp tập huấn, tuyên truyền chủ trương chính sách, của Đảng và Nhà nước, chức năng nhiệm vụ của Công đoàn. Tuyên truyền vận động đoàn viên ổn định tư tưởng, tích cực tham gia các phong trào thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao và xây dựng tổ chức Công đoàn, Bệnh viện.

•    Tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; Quốc tế thiếu nhi 1/6; Trung thu; tặng quà học sinh giỏi.

•    Tổ chức các hội thi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao động viên cán bộ viên chức hăng say công tác, hoàn thành nhiệm vụ của Bệnh viện.

•    Phối hợp với chính quyền trong việc kiểm tra Bệnh viện 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm.

•    Chỉ đạo ban thanh tra nhân dân và Ủy ban kiểm tra Công đoàn trong công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách kịp thời, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên.

•    Kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

•    Ban nữ công Công đoàn thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng mềm cho đoàn viên trong Bệnh viện như: trang điểm, giao tiếp ứng xử…

•    Tổ chức các đoàn khám bệnh tình nguyện tới đồng bào vùng sâu vùng xa, gia đình người có công...

•    Duy trì hoạt động của các Câu lạc bộ văn nghệ, bóng đá, võ thuật, bóng bàn, cầu lông…

7. Thành tích đã đạt được: 

-    Cờ thi đua Tổng Liên đoàn Lao động

-    Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc nhiều năm

-    Bằng khen của Công đoàn Y tế

-    Nhiều tập thể và cá nhân được nhận bằng khen của Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam